• Statystyki

    • Odwiedziło nas: 714814
    • Do końca roku: 23 dni
    • Do wakacji: 196 dni
  • Kartka z kalendarza

Rzecznik Praw Ucznia

„Dziecko to także człowiek

tylko, że jeszcze mały…”.

              /Janusz Korczak/

 

 

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest

pani mgr Sabina Celder-Dudek

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, wybrany przez społeczność uczniowską, którego rola polega na pomocy w przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

W czasie nauki zdalnej proszę kontaktować się przez
dziennik elektroniczny

 

 PRAWA DZIECKA 

1)     prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,

2)     prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

3)     prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji,

4)     prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,

5)     prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,

6)     prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,

7)     prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,

8)     prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,

9)     prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym,   podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,

10)   prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

11)  prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,

12) prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

 

Bądź asertywna - bądź asertywny

 


 

 

PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

1) takiej organizacji procesu kształcenia, która umożliwia mu kształcenie na następnym etapie edukacyjnym,

2) rozwijania zainteresowań, zdolności i aspiracji,

3) opieki wychowawczej oraz takich warunków pobytu w Szkole, które zapewniają mu bezpieczeństwo, higienę pracy umysłowej i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności w sprawach dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – nie uwłaczając jednak godności osobistej innych osób,

5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny,

6) dodatkowej pomocy ze strony Szkoły w przypadku trudności w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

7) co najwyżej jednego sprawdzianu pisemnego w jednym dniu nauki,

8) korzystania z wszelkich dostępnych urządzeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, zbiorów biblioteki i innego majątku szkolnego,

9) uczestniczenia we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę,

10) aktywnego uczestnictwa w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły,

11) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i innych formach współzawodnictwa,

12) uczestniczenia w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku i rozrywki,

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

14) odwołania się do pedagoga szkolnego, opiekuna samorządu lub dyrektora szkoły w sytuacjach trudnych lub konfliktowych,

15) do dodatkowych przywilejów (dzień bez pytania, „szczęśliwy numerek”).

 

Historia Praw Dziecka

 

 

 

  

Rzecznik Praw Ucznia naszej szkoły
ogłasza konkurs na plakat „Bądź empatyczny”.

Technika wykonania plakatu  dowolna, Rozmiar A4  (może być w edytorze grafiki). Termin oddania prac 31.03.2021. Prace można zostawić na portierni szkoły lub zdjęcie/skan przesłać na maila matematykascd@gmail.com

W celu przybliżenia tematu przedstawiam definicję EMPATII oraz proponuję obejrzeć filmy, których linki zamieszczone są poniżej.

Empatia – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. . Człowiek empatyczny za cel stawia sobie współodczuwanie wraz z kimś, a nie wobec kogoś. Nie stawia siebie na wyższej pozycji, stara się za to możliwie najdokładniej "wejść w buty" drugiej osoby.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxiCmfFZmvs

https://www.youtube.com/watch?v=lcMCG5R6c0k

https://www.youtube.com/watch?v=4843hJVDmcA

Autor: Sabina Celder-Dudek
NA GÓRĘ