Stypendia szkolne


 

Szanowni Rodzice

 

            Do 15 września 2021 roku mają Państwo możliwość składnia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na ucznia mieszkającego w Katowicach i uczącego się w naszej szkole.

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 528 zł. netto na osobę w rodzinie,  a od stycznia 2022 roku 600 zł.

Proszę tych Państwa, których kryterium dochodowe w styczniu wyniesie 600 zł. na osobę w rodzinie o złożenie wniosku również w terminie do 15 września 2021 roku. 

Proszę o składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są dostępne na portierni szkoły (główne wejście do szkoły) jak również do pobrania na stronie: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

            Wypełnione wnioski wraz z załącznikami proszę składać u pedagoga P. Kingi Wójcik lub P. Barbary Heppa-Chudy w terminach:

Poniedziałek: 11.00 – 13.00

Wtorek: 11.15 – 12.15

Czwartek: 11.15 – 12.15

Piątek: 10.00 – 13.00

 w sali konferencyjnej (sala na parterze przy wejściu do szkoły).

Jeżeli Państwu nie odpowiadają powyższe terminu proszę o indywidualny kontakt z pedagogami w celu ustalenia terminu przekazania wniosku.

  

Dziękuję

Kinga Wójcik

NA GÓRĘ