• Statystyki

  • Odwiedziło nas: 714806
  • Do końca roku: 23 dni
  • Do wakacji: 196 dni
 • Kartka z kalendarza

Projekt edukacyjny - Bliżej matematyki

Co roku na przełomie lutego i marca realizowany jest autorski projekt matematyczny.

Cele ogólne projektu to:

 • rozwijanie matematycznej wiedzy i umiejętności uczniów,
 • stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów,
 • mobilizowanie nauczycieli do twórczej pracy z dziećmi.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o stopniu trudności wyższym niż podstawowy,
 • potrafi rozwiązywać zadania o praktycznym charakterze,
 • rozwija sprawności umysłowe
 • doskonali umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • doskonali umiejętności wyszukiwania oraz zbierania potrzebnych informacji,
 • kształtuje umiejętności nauki przez tworzenie,
 • rozwija spostrzegawczość,
 • kształtuje postrzeganie matematyki jako elementu życia codziennego,
 • kształtuje umiejętności korzystania z wykładu i odpowiedzi na pytania do niego w formie testu,
 • potrafi efektywnie współdziałać w zespole,
 • potrafi współdziałać z nauczycielem,
 • skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach, prezentuje własny punktu widzenia,
 • bierze pod uwagę pomysłów innych,
 • dba o wystrój szkoły.
 • Naukę przez tworzenie.
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych w ramach zajęć dodatkowych i przygotowań do konkursów.
 • Prezentacje: multimedialne, wytwory, pokazy.

 

Treści realizowane są poprzez:

Rola uczniów

W projekcie mają prawo brać udział wszyscy chętni uczniowie. W konkursach, których wymagana będzie wiedza i umiejętności wykraczające poza materiał szkolny zostaną przeprowadzone eliminacje. Wszystkie działania kierowane do uczniów mają charakter dobrowolny. W przygotowaniach do konkursów, prezentacji, zajęć dodatkowych uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Efekty końcowe

W wyniku realizacji projektu uczniowie powinni:

 • poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności matematyczne,
 • przekonać się, że matematyka nie jest trudna, a może być nawet przyjemna,
 • ukształtować zachowania ukierunkowane na integrację się w społeczności klasowej i szkolnej.
 • uświadomić sobie celowość opanowywania  umiejętności przydatnych w codziennym życiu,
 • wyzwolić ciekawość poznawczą,
 • wyzwolić umiejętność prezentacji,
 • rozbudzać twórczą postawę,
 • sprawdzić swoją wiedzy i umiejętności w trakcie wykonywania praktycznych zadań,
 • zwiększyć uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Autorki projektu:

mgr Sabina Celder-Dudek

mgr Aneta Tomica

 

 

NA GÓRĘ